มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ทำงานดีเด่นและได้รับคำชม

หนึ่งในนโยบายเพื่อยกระดับการบริการขนส่งสินค้า และติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าบริษัทเพาเวอร์บาย เมื่อครบกำหนดรอบของทุกๆเดือน บริษัทฯ จะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดและเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงาน บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร และเพื่อความก้าวหน้าของทุกๆ ท่าน