บริการด้านพิธีการศุลกากร (CUSTOMS BROKERAGE)

  • การชดเชยค่าภาษีอากร : REFUND TAX COUPON (BLUE CORNER)
  • พิธีการศุลกากรขาเข้า-ออก : IMPORT & EXPORT CUSTOMS CLEARANCE
  • การคืนภาษีภายใต้มาตรา 19 ทวิ : TAX REFUND UNDER SECTION 19 BIS.
  • ที่ปรึกษาด้านการศุลกากรและการปฏิบัติตามกฎหมายของ B.O.I : CONSULTANT FOR CUSTOMS & B.O.I FORMALITIES
  • บริการขนส่งแบบถึงมือผู้รับ : DOOR TO DOOR SERVICE
  • พิธีการของเขตอุตสาหกรรมส่งออกและเขตปลอดอากร : FORMALITY E.P.Z., FREE ZONE
  • คลังสินค้าทัณฑ์บน : BONDED WAREHOUSE
  • การส่งสินค้ากลับออกไป : RE-EXPORT

การนำสินค้าเข้าประเทศ (IMPORT)เมื่อการส่งสินค้าเข้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าจะต้องยื่นคำร้องและเอกสารประกอบการขอนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเทียบเรือ สินค้าที่นำเข้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยจนกว่าจะมีการจัดส่งเข้ามาในพอร์ตการส่งมอบ การส่งมอบสินค้าได้รับอนุญาตจากทางศุลกากรและมีการจ่ายภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง เป็นความรับผิดชอบของผู้นำเข้าในการตรวจสอบและอนุมัติการนำเข้าสินค้า

นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำเข้า ผู้นำเข้าอาจต้องได้รับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้า บางอย่างไม่ใช่ทั้งหมดของสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาต และหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องควรได้รับการติดต่อก่อนนำเข้า