บริการด้านพิธีการศุลกากร (CUSTOMS BROKERAGE)

  • การชดเชยค่าภาษีอากร : REFUND TAX COUPON (BLUE CORNER)
  • พิธีการศุลกากรขาเข้า-ออก : IMPORT & EXPORT CUSTOMS CLEARANCE
  • การคืนภาษีภายใต้มาตรา 19 ทวิ : TAX REFUND UNDER SECTION 19 BIS.
  • ที่ปรึกษาด้านการศุลกากรและการปฏิบัติตามกฎหมายของ B.O.I : CONSULTANT FOR CUSTOMS & B.O.I FORMALITIES
  • บริการขนส่งแบบถึงมือผู้รับ : DOOR TO DOOR SERVICE
  • พิธีการของเขตอุตสาหกรรมส่งออกและเขตปลอดอากร : FORMALITY E.P.Z., FREE ZONE
  • คลังสินค้าทัณฑ์บน : BONDED WAREHOUSE
  • การส่งสินค้ากลับออกไป : RE-EXPORT

การส่งสินค้าออกนอกประเทศ (EXPORT)
สินค้าที่มีไว้สำหรับการส่งออกจากประเทศไทย ต้องเป็นไปตามขั้นตอนการส่งออกตามปกติ สำหรับการศุลกากรการส่งออก คือการนำสินค้าออกทางเรือหรืออากาศยานจากสถานที่ในประเทศไทยไปยังสถานที่นอกราชอาณาจักร สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจากประเทศไทยจะต้องผ่านการควบคุมของศุลกากรและจะต้องรายงานต่อศุลกากร

บทบาทของศุลกากรในการส่งออกสินค้า คือเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทั้งหมดที่ถูกส่งออกจากประเทศไทยมีการรายงานตามที่กำหนด และดำเนินการควบคุมในนามของหน่วยงานออกใบอนุญาตในการส่งออกสินค้าที่ถูกจำกัด นอกจากนี้ศุลกากรยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและปริมาณการส่งออก เพื่อช่วยภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในด้านนโยบายและการตัดสินใจ

ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยกเว้น โดยเฉพาะสินค้าอาจไม่สามารถบรรทุกสินค้าบนเรือหรืออากาศยานเพื่อการส่งออกได้ เว้นแต่จะได้รับการป้อนเพื่อการส่งออกในระบบศุลกากร และทางศุลกากรได้อนุญาตให้ส่งออก ใบสมัครส่วนใหญ่สำหรับการส่งออกจะถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ The e-Export System