มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

บริษัท วี คาร์โก้ จำกัด เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

    การดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวันนี้ (1 เมษายน 2563) ทางบริษัทฯ ดำเนินการการตามมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน หากตรวจพบพนักงานที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทางบริษัทฯ ขอสั่งห้ามเข้าปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด และทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน